Fabrika betona od 15 – 120 m³

           Postrojenje BKT  je kompletna celina koja obuhvata sledeće sklopove:

 1. Mešalica
 2. Šasija
 3. Bunkeri sa četiri ili pet boksova
 4. Vaga agregata jačine 15 000 kg
 5. Vaga za cement do 1 000 kg
 6. Uređaj za doziranje vode
 7. Hidraulična instalacija
 8. Električna instalacija
 9. Pneumatska instalacija sa kompresorskim agregatom
 10. Komandni orman
 11. Kabina od lima sa prozorima
 12. Dodatni uređaji po zahtevu kupca
 13. Silosi za cement
 14. Pužni transporteri za cement.

Mešalica od 375 – 3000 litara

            Tip mešalice je vertikalna prinudna opremljena posebnim opružnim uređajem za amortizaciju udara na lopaticama što joj daje veliku sigurnost u radu. Svi delovi su lako pristupačni, a samim tim i zamenljivost istih je vrlo brza i jednostavna. Kvalitetan materijal i izrada obezbeđuju joj visok stepen eksploatacije. Konstrukcija mešalice je izvedena u obliku čaše u čijoj se osi nalazi rotor sa svojim pogonom na koji su pričvršćeni nosači lopatica. Na samom dnu nalazi se otvarač koji se otvara i zatvara hidrauličnim cilindrom. Na zahtev kupca moguće je isporučiti mešalicu sa dva otvarača. Ovim načinom konstrukcije cementno mleko nema mogućnosti da prodre u ležajeve i da ih ošteti, čime se postiže velika ušteda u vremenu i novcu, a što je naročito bitno u modernim uslovima spravljanja betona. Ovom prilikom suvišno je i naglašavati da je nemoguće da dođe do loma nosača lopatica, a samim tim i do neželjenih posledica, jer uređaj koji ova mešalica ima u sebi to ubedljivo dokazuje. Obloge mešalice i lopatice su od manganskog čelika i mogu se lako menjati, jer njihova veza sa odgovarajućim elementima je izvršena zavrtnjevima. Otvaranje i zatvaranje mešalice je pouzdano, a zaptivanje odlično izvedeno. Cela mešalica je poklopljena tako da je prašenje izvedeno na najmanju meru, a bezbednost rada maksimalna.

VAŽNA NAPOMENA: Strogo je zabranjeno prati unutrašnjost rotora mešalice zbog mogućnosti ulaska vode u motor reduktora.

Šasija

            Konstruktivno je izvedena tako da se na njoj mogu smestiti svi delovi betonare i na taj način sačine jednu tehnički i estetski doteranu konstrukciju. Velika krutost i mala težina su posledica specijalnog savijanja (apkantovanja) lima za noseće profile. Na prednjem delu šasije nalazi se mešalica zavrtnjima pričvršćena na svom postolju. Iznad mešalice su vage za cement i transporter, a sa donje strane mešalice hidraulični agregat. Za zadnji deo šasije pričvršćeni su bunkeri. Šasija je postavljena na četiri krutih nogu koje su ankerima pričvršćene za fundament postrojenja.

B U N K E R  S A  V A G O M   Z A  A G R E G A T

            Doziranje agregata u vagu vrši se automatski ili ručno pritiskivanjem odgovarajućih testera, putem pneumatskog otvaranja za svaku frakciju posebno.

V A G A   Z A  C E M E N T

            Cement se dozira potpuno automatski ili ručno pritiskivanjem odgovarajućih testera, na preciznu vagu koja je postavljena iza mešalice. Poluge vaga su oslonjene (uležištene) na četiri mesta i u sklopu sa mernom glavom (satom) obezbeđuju tačnost merenja koja odgovara jugoslovenskim merama za građ. Vage. Otvaranje i zatvaranje bunkera vage vrši se pneumatskim cilindrom.

D O Z I R A NJ E   V O D E  I  A D I T I V A

            Doziranje vode vrši se preko kontaktnog vodomera (električni merni sat za vodu) ili preko protokomera sa mogućnošću predizbora količine vode. Vodomer je protočnog tipa sa potopljenim mehanizmom, na priključku ima drugi filter za filtriranje vode. Kontakni vodomer ima u sebi dva kontakta koji se kod izdozirane količine vode zatvore čime daju električni impuls elektromagnetnom ventilu koji vrši zatvaranje dotoka vode.

H I D R A U L I Č N A   I N S T A L A C I J A

            Hidraulična instalacija se sastoji iz:

 • pogonskog agregata 101-02600-30 koji se sastoji iz elektromotora, zupčaste pumpe, rezervoara, itd.
 • hidrauličnog razvodnika sa ventilom sigurnosti montiranog na cevovod
 • hidraulični razvodnici montirani su na svoje ploče i povezani cevovodima po ermeto sistemu,
 • hidrauličnih cilindara Ø 80
 • radnih cilindara Ø 32
 • ostali delovi hidraulične instalacije po katalogu rezervnih delova.