S I L O S   Z A   C E M E N T  O D  30 – 100 t

            Ugrađuje se jedan ili dva silosa za cement na postrojenje. Zapremina i broj silosa zavise od perioda nabavljanja i mogućnosti za nabavljanje cementa, a takođe i od ritma rada betonare. Takođe, za izbor silosa je važan i podatak promene karakteristike cementa u zavisnosti od vremena stajanja u silosu. Međutim, moguće je ako se ukaže potreba montirati više od dva silosa.

Posle sagledavanja navedenih faktora kupac se odlučuje za tip i broj silosa, naše proizvodnje, i tom prilikom mu stoje na raspolaganju silosi od 30 m³ do 100 m³. Svi tipovi silosa su oslonjeni a četiri noge vezane za fundament zavrtnjevima.

Na donjem delu silosa nalazi se otvor sa zatvaračem i odgovarajućim priključkom kao i zavesom za pužni transporter. Na gornjem delu silosa nalazi se filter za otprašivanje, vibrootresanje filter vreća, površina filtera je 4,5 m², sadržaj prašine u izlaznom vazduhu <15 mg/Nm i otvor za kontrolu i eventualne popravke u silosu. Takođe, snabdeven je urađajem za lako ispadanje cementa, odnosno za sprečavanje stvaranja svodova cementa. Snabdeven je i odgovarajućim priključkom za punjenje i merdevinama, koje služe za penjanje na silos, a takođe po želji kupca ugrađujemo pokazivače nivoa cementa u silosima.